Tìm giá trị trong bảng hàm tìm kiếm. Hàm điều kiệu IF

Hàm vlookup, Hlookup, Index, IF

Tìm kiếm một giá trị trong một bảng không quá khó với mọi người. Nhưng việc tìm kiếm giá trị trọng một bảng có tới hơn 100 hàng hay cột chắc ai nấy cũng ngán ngẩm. Với điều đó Excel đã đưa ra 3 hàm tìm kiếm với nhiều điều kiện khác nhau. Ngoài ra sử dụng hàm điểu kiện If cũng là một vấn đề lớn để kết hợp những hàm lại với nhau. Vậy hãy cùng tìm hiểu nhóm hàm này nhé

Nhóm hàm tìm kiếm

Hàm Vlookup tìm kiếm theo cột

VLookup giúp người dùng tìm ra một giá trị nếu biết được giá trị trong cột đầu tiên. Vlookup sẽ giúp bạn tìm kiếm giá trị đi theo cột.

Cú pháp: =Vlookup(Lookup Value; table array; Col idx num; [range lookup])

Trong đó :

  • Lookup Value là giá trị đem ra so sánh
  • Table array là bảng chứa giá trị so sánh.
  • Col idx num là số thứ tự của cột
  • Range lookup: theo lý luận của hàm chính xác gần đúng bạn điền FALSE, bạn có thể bỏ qua
hàm vlookup
Ví dụ Hàm Vlookup

Lưu ý :

  • Nếu giá trị Lookup Value không có trong bảng sẽ trả về giá trị N/A.
  • Nếu cột chứa giá trị Lookup Value không nằm trong cột đầu của Table array giá trị trả về là N/A

Hàm Hlookup tìm kiếm theo hàng ngang

Hlookup là hàm tương tự như Vlookup ở trên. Những hlookup cho bạn tìm kiếm theo hàng ngang thay vì cột. Những điểm còn lại đều giống với Vlookup

Cú pháp: =Hlookup(Lookup Value; table array; Col idx num; [range lookup])

hàm hlookup
Ví dụ hàm Hlookup

Hàm Index tìm kiếm nếu biết vị trí

Một trong những hàm khá khó sơ vì điều khiệu dùng hàm quá khó khăn. Vì việc cần biết được cột và hàng nhất định trong bảng.

Cú pháp: Index(array;Row_num;Col_num)

hàm index
Ví dụ hàm index

Hàm điều kiện IF

Nói tóm tắt hàm này rất quan trọng nó đưa tới 2 trường hợp đúng hay sai. Có thể thực hiện được rất nhiều kết quả khác nhau tùy thuộc vào điều kiện.

Cú pháp: =if(logic; true; fail)

Trong đó:

  • Logic: biểu thức.
  • True: giá trị trả về khi biểu thức đúng
  • Fail: giá trị trả về khi biểu thức sai
hàm if
Ví dụ hàm điều kiện if

Với cách diễn dãi để suy luận hàm trên như sau: nếu biểu thức logic đúng thì ô kết quả sẽ nhận được giá trị đúng (true), nhưng nếu sai ô kết quả sẽ nhận được giá trị sai (fail)

Bạn có thể kết hợp hàm điều kiện cho các nhóm hàm được giới thiệu trước đây ngay cả nhóm hàm điều kiện. Bạn có thể tạo một bảng kế hoạch công việc cho người không biết dùng excel với thiết lập ngày giờ khéo léo hiện ra từng ngày người đó nên làm gì. Bằng cách kết hợp nhóm hàm thời gian, nhóm hàm tìm kiếm, hàm if điều kiện

Xem File demo:

Bạn có thể xem ví dụ rõ hơn tại buttom demo dưới đây. Ngăn chặn lại các hành động từ các công cụ spam nên bạn phải capcha để truy cập file demo online nhé.

Xem File Online

Tobi Trương
Tôi là Ez Lasso Xin chào! Tôi là Khai còn gọi là "Lasso", người viết website này. Tôi có một đam mê về công nghệ, thiết bị máy tính và mong muốn được chia sẻ cho tất cả mọi người .