Sử dụng Firewall app blocker quản lý việc truy cập internet của phần mềm trên máy tính. Bảo vệ máy tính an toàn hơn cùng tường lừa cho từng phần mềm